ขั้นตอนที่ 2. กรอกฟอร์มแจ้งชำระเงิน

* เลขที่ใบสั่งซื้อ
* ธนาคาร
* วันที่/เวลา
* จำนวนเงิน
* แนบหลักฐาน
หมายเหตุ