ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านจะต้องไม่คัดลอก/ลอกเลียน หรือนำข้อมูล ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัท
  2. ท่านพึงตระหนักว่า ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ แม้จะได้รับการตระเตรียมด้วยความชำนาญและความระมัดระวังแล้ว แต่อาจมีข้อผิดพลาดได้ และท่านไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อผูกมัดหรือหลักประกันใดๆ บริษัทจะไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของเว็บไซต์ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
  3. บริษัทอาจจะต้องส่งข้อมูลของลูกค้าหรือข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ เมื่อมีคำสั่งทางรัฐบาลหรือเมื่อมีการดำเนินการทางกฎหมาย หรือเมื่อมีคำสั่งจากหน่วยงานที่มีอำนาจหรือศาล โดยไม่ต้องขอความยินยอมล่วงหน้า
  4. ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยืนยันว่าจะไม่ส่งมาซึ่งข้อมูลใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อมูลอันมีลักษณะลามกอนาจาร และจะไม่ส่งสิ่งใด ๆ อันจะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
  5. บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการบริการที่ล่าช้า อันเกิดจาก เหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล อุบัติเหตุ สัญญาณเครือข่ายโทรคมนาคมขัดข้อง ฯลฯ หรือสาเหตุอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมตามปกติ
  6. ในกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ หรือ สินค้ามีความบกพร่อง หรือไม่ได้รับสินค้าอันเกิดจากความความผิดพลาดของบริษัท บริษัทจะแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างสุดความสามารถ หรือ หากไม่สามารถส่งสินค้าทดแทนได้ บริษัทยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อ
  7. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้า โดยมีสาเหตุมาจากลูกค้าระบุ ชื่อ-ที่อยู่ผู้รับไม่ถูกต้อง หรือ พนักงานจัดส่งไม่สามารถติดต่อผู้รับสินค้าได้ หรือสาเหตุอื่นๆ อันมิได้เกิดจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ลูกค้าจะต้องประสบจากการไม่ได้รับสินค้านั้น